Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Σκοπός του εργαστηρίου

To εργαστήριο Τεκμηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε το 2019 (ΦΕΚ 2255/10.6.2019) και έχει ως στόχο: 

1. Την κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθώς και άλλων Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης σε θέματα τεκμηρίωσης και αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων.

2. Την ανάπτυξη θεωρητικών εργαλείων διερεύνησης των ιστορικών κατασκευών, της ιστορικής πόλης, των παραδοσιακών οικισμών και του πολιτισμικού τοπίου.

3. Την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή μεθόδων επέμβασης στις υλικές μαρτυρίες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

4. Την υποστήριξη της έρευνας υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων στα αντικείμενα σχετιζόμενα με την δραστηριότητα του εργαστηρίου.

5. Την διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

6. Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνείς διαγωνισμούς.

7. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής τους περιοχής.

8. Την παροχή υπηρεσιών κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πολ. Κρήτης) 

9. Τη σύνδεση με παραγωγικούς τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με σκοπό την προαγωγή των επιστημονικών του στόχων, σε ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης και εν γένει στην κοινωνική ανταποδοτικότητα.